LES DONES A LA GUERRA CIVIL I A LA DICTADURA FRANQUISTA

LAS MUJERES EN LA GUERRA CIVIL Y EN LA DICTADURA FRANQUISTA


Programa

Programa


dia 13  

16,30 h.

 

Inauguració a càrrec de les autoritats
Inauguración a cargo de las autoridades

Discurs inaugural a càrrec de: Dra. Mary Nash (Catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona): "Rojas: Les republicanes a la guerra Civil"

Discurso inaugural a cargo de: Dra. Mary Nash (Catedrática de Historia Contemporanea de la Universidad de Barcelona): "Rojas: Las republicanas en la guerra Civil"

 

 
18 h.

Primera taula: La dona republicana
Primera mesa: La mujer republicana

Ponents:
Ponentes:

 • Antonina Rodrigo (Escriptora - Escritora)
  Dones cèlebres i dones anònimes
  Mujeres célebres y mujeres anónimas

 • Mirta Núñez
  (
  Professora de Comunicació Social de la Universitat Complutense de Madrid - Profesora de Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid)
  El paper de la dona en la mobilització del poble contre el facisme
  El papel de la mujer en la movilización del pueblo contra el fascismo
 • Pelai Pagès
  (Professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona
  - Profesor de Historia Contemporánea de la UB)
  La dona a la lluita armada
  La mujer en la lucha armada

Modera : Gloria Wilhelmi (Advocada - Abogada)

 


dia 14  
9,30 h.

Segona taula: El paper de la Dona durant la Guerra Civil espanyola
Segunda mesa:El papel de la Mujer durante la Guerra Civil española

Ponents:
Ponentes:

 • Jordi Ibarz Gelabert (Doctor i professor d'història- Doctor y profesor de Historia)
  A la zona republicana
  En zona republicana
 • Mª Victoria Martínez Rodríguez (Historiadora i Professora de la Universitat de Vigo - Historiadora y Profesora de la Universidad de Vigo)
  A la zona rebel
  En zona rebelde

Modera: Pilar Rebaque Mas (Advocada i Presidenta de la Comissió de Dones de l’ICAB - Abogada y Presidenta de la Comisión de Mujeres del ICAB)

 

 
11,30 h. Pausa cafè
Pausa café
 
12 h.

Tercera taula: Víctimes de la guerra i de la dictadura
Tercera mesa: Víctimas de la guerra y de la dictadura

Ponents:
Ponentes:

 • Fernando Hernández Holgado (Historiador - Historiador)
  Dona i presó; Testimoni: MARIA SALVO
  Mujer y cárcel; Testimonio: MARIA SALVO
 • Pepita Leon (Nena de la guerra i Presidenta Departamental de la AMICAL Guerrillers a França, FFI del Pirineus Orientals - Niña de la guerra y Presidenta Departamental del AMICAL Guerrilleros en Francia, FFI de los Pirineos Orientales)
  Dona i exili
  Mujer y exilio

 • Paquita Cruz (La Dinamitera)
  Testimoni
  Testigo

 • Miguel Angel Rodríguez Arias (Professor de Dret Penal Internacional de la Universitat de Castilla la Mancha - Profesor de Derecho Penal Internacional de la Univ. de Castilla la Mancha)
  Els oblidats crims de gènere contra la humanitat del franquisme
  Los olvidados crimenes de genero contra la Humanidad del franquismo

 

Modera: Carmen Alcalde (escriptora i periodista - escritora y periodista)

 
14 h. Pausa dinar
Pausa comida
 
16 h. Cuarta taula: La dona a la lluita antifranquista
Cuarta mesa: La mujer en la lucha antifranquista

Ponents:
Ponentes:

 • Ana Ramirez Cañil (Periodista i escriptora - Periodista y escritora)
  La dona del maquis
  La mujer del maquis

 • Montse Mila (Lluitadora sindical - Luchadora sindical)
  La lluita a les empreses
  La lucha en las empresas
 • Asumpta Alba (Lluitadora de barris - Luchadora de barrios)
  La lluita als barris
  La lucha en los barrios

 • Mariona Petit (Catedràtica de matemàtiques - Catedrática de matemáticas)
  La lluita a la Universitat
  La lucha en la Universidad

Modera: Carmen Jiménez Aguilera (Doctora en Història - Doctora en Historia)

 

 
18 h. Pausa cafè
Pausa café
 
18,30 h.

Cinquena taula: El trauma de la guerra i de la repressió. La Superació de la Dona
Quinta mesa: El trauma de la guerra y de la represión. La Superación de la Mujer

Ponents:
Ponentes:

 • Anna Miñarro (Psicòloga - Psicóloga)
  Teresa Morandi
  (Psicòloga - Psicóloga)
  Repressió i Salut Mental
  Represión y Salud Mental

 • Llum Quiñonero (Periodista i Historiadora - Periodista i Historiadora)
  La paper de la Dona a la transició
  El papel de la Mujer en la transición

Modera: Montserrat Fernández Garrido (Advocada - Abogada)

 

 
20 h.

Cloenda: Homenatge a les Dones del 36 i a totes les Dones víctimes de la repressió franquista
Clausura: Homenaje a las Mujeres del 36 y a todas las Mujeres víctimas de la represión franquista

A càrrec de:
A cargo de:

 • Llum Ventura (Creadora del projecte de l’associació Dones del 36 - Creadora del proyecto de la associación "Dones del 36")
 • Josefina Piquet (Exiliada i ex- coordinadora de l'Associació Dones del 36 - Exiliada y ex-coordinadora de la Asociación "Dones del 36")
 
21,30 h. Sopar
Cena
 
- Associació Catalana de Juristes Demòcrates